Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων

 
16/11/2017

Ποιοι ψήφισαν τι. H "επίσημη" απόφαση του ΠΑΟΔΗΒ για την αγορά ακινήτου

Με την επικράτηση της ψήφου της προέδρου λόγω ισοψηφίας η απόφαση

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Αρ.Πρωτ: 651
Βριλήσσια, 10 Οκτωβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 89 /2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της 89 / 2017 απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου, με θέμα: κατακύρωση της δημοπρασίας αγοράς ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Βριλησσίων.


Π ε ρ ί λ η ψ η

Στα Βριλήσσια σήμερα 09 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, το Διοικητικό Συμβούλιο Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βριλησσίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11 Βριλήσσια, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 626/29-09-2017 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν:

Παρόντες

1. Θεοφάνης Βαγενάς, αντιπρόεδρος, δημότης (πλειοψηφίας)
2. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, μέλος, Δημοτική Σύμβουλος (συνδυασμός πλειοψηφίας)
3. Νικόλαος Κωστούλας ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους Δημήτριος Ευγενίδης, δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας)
4. Βασίλειος Παπαχρήστου, μέλος, δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας)
5. Μιχαήλ Ανδριόπουλος, μέλος, δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας)
6. Παναγιώτης Κατσούλης, μέλος, δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας)
7. Σταμάτης Παπαζήσης, μέλος, δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας)
8. Φώτιος Μάνος ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους Ιωάννα Λιανού, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας)
9. Μάρκος Κρητικός, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας)
10. Θωμάς Γούβαλης, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας)
11. Βαρβάρα Καλαμάρα ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους Αιμίλιος Καρασάββας, δημότης, (εκπρόσωπος αθλητικών συλλόγων)
12. Εμμανουέλλα Ασημακοπούλου, μέλος, δημότης (εκπρόσωπος πολιτιστικών συλλόγων)

Απόντες

1. Δημήτριος Ευγενίδης, μέλος, δημότης (συνδυασμός πλειοψηφίας)
2. Ιωάννα Λιανού, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας)
3. Ιωάννης Μπράνης, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας)
4. Τρύφων Παπαδόπουλος, μέλος, δημότης (συνδυασμός μειοψηφίας)
5. Αιμίλιος Καρασάββας, μέλος, δημότης, (εκπρόσωπος αθλητικών συλλόγων)

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθόσον βρέθηκαν παρόντα δεκατρία (13) μέλη, η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του διοικητικού συμβουλίου τα εξής:

Βάσει της 59/2017 αποφάσεως του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Βριλησσίων εκδόθηκε από την Πρόεδρο η διακήρυξη της δημοπρασίας η οποία δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες: ΧΤΥΠΟΣ και ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.

Βάσει της Έκθεσης εκτίμησης ακινήτου, η εκτίμηση της επιτροπής για το τίμημα του ακινήτου (μέγιστη τιμή) ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η αξία του ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 €, οπότε και απαιτήθηκε η εκτίµηση της αγοραίας αξίας από εκτιμητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την παρ.4 της υποπαρ.Γ.11 του Ν.4152/13. Σύμφωνα με τον εκτιμητή, η αγοραία αξία των ακινήτων ακινήτου με βάσει τις παραδοχές και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην μελέτη του ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων ευρώ (241.000,00€).

Κατά την διεξαχθείσα τη 21Η Ιουλίου 2017 δημοπρασία ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, αναδείχθηκε μειοδότης 1. Ζεκυριάς Φώτιος 2. Κυριακόπουλος Ανδρέας, ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων επί των Ολύμπου, Ροδόπης, Μαινάλου και Πλαταιών της περιφέρεια του Δήμου Βριλησσίων επιφάνειας 260,00τ.μ. οι οποίοι προσφέρουν για της αγορά του ακινήτου το ποσό των διακόσιων τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ (237.000€) (εκατόν δώδεκα χιλιάδες ευρώ (112.000,00€) και εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (125.000,00€).

Στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2017 στον Κ.Α. 15.7122.01 με τίτλο «Αγορά κτιρίου για τη στέγαση πολιτιστικών & αθλητικών δραστηριοτήτων» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 60.000,00€.

Για την αγορά του εν λόγω ακινήτου απαιτείται η έκτακτη επιχορήγηση από τον Δήμο Βριλησσίων.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
• την εισήγηση του Προέδρου
• την κείμενη νομοθεσία

Αποφασίζει Κατά πλειοψηφία

με την επικράτηση της ψήφου της προέδρου λόγω ισοψηφίας, μειοψηφούντων
των κ. Σταμάτη Παπαζήση, κα Βαρβάρα Καλαμάρα, κα Εμανουέλλα Ασημακοπούλου oι οποίοι ψήφισαν παρών και των κκ. Φώτη Μάνο, Θωμά Γούβαλη, Μάρκο Κρητικό ("ΔΡΑΣΗ"), οι οποίοι ψήφισαν κατά.

1. Κατακυρώνει τη δημοπρασία για την αγορά του ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Βριλησσίων στους Ζεκυριάς Φώτιος, Κυριακόπουλος Ανδρέας, ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων επί των Ολύμπου, Ροδόπης, Μαινάλου και Πλαταιών της περιφέρεια του Δήμου Βριλησσίων επιφάνειας 260,00τ.μ. οι οποίοι προσφέρουν για της αγορά του ακινήτου το ποσό των διακόσιων τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ (237.000€) (εκατόν δώδεκα χιλιάδες ευρώ (112.000€) και εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (125.000€).

2. Αιτείται την έκτακτη επιχορήγηση ύψους εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων ευρώ (177.000€) από τον Δήμο Βριλησσίων για την αγορά του ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Βριλησσίων.

3. Αναθέτει στην Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της σύμβασης.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 90 / 2017
Αρ.Πρωτ: 651/10-10-2017


readers  406


Σχόλια (0)


Εισαγωγή σχολίου
Όνομα:

Σχόλιο:Τα σχόλια δημοσιεύονται άμεσα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του σχολίου. Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των σχολίων εκείνων που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, κρίνονται ως ρατσιστικά ή προσβάλλουν πρόσωπα.

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 H Δράση στο facebook Το κανάλι μας στο YouTube
 
Ακροβάτες στο χαρτί Ακροβάτες στο χαρτί
Cine Δράση

Τελευταία θέματα

Τοιχο-διωκτικά
Μάνος Ελευθερίου
Όταν ρυθμίσετε λοιπόν τη διαθήκη / και το μερίδιο δοθεί του καθενός / εμένα αφήστε μου το δρόμο που μου ανήκει / αυτόν που διάλεξα να πάρω μοναχός.


Τα σχόλια σας...


Δημοτικές Εκλογές 2014


ΓΠΣ Βριλησσίων 2011


Δημοτικές Εκλογές 2010


Παιδεία 2009
Καλλικράτης: απόψεις και θέματα

Η κρίση και το πρόγραμμα σταθερότητας

Το στέκι της Δράσης 

Κάθε Τρίτη, από τις 20:30 μέχρι τις 22:00 το στέκι της Δράσης είναι ανοιχτό, ενώ παράλληλα, λειτουργεί και η δανειστική βιβλιοθήκη της "Δράσης"
   
© 2006 - 2018 Δράση για μια Άλλη Πόλη
Κατασκευή - επιμέλεια ιστοσελίδας: Μάκης Ετζόγλου