Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων

 
16/5/2018

Οικονομική Επιτροπή Βριλησσίων: Πάθος για συνεδριάσεις!

Μεγάλος αριθμός συνεδριάσεων, πενιχρό έργο

Περίπου 20 εβδομάδες από την αρχή της χρονιάς, ακόμη μια πρόσκληση για την 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (μέσος όρος 1,25 ανά εβδομάδα), την οποία δύσκολα πλέον κάποιος εργαζόμενος είναι σε θέση να παρακολουθήσει με συνέπεια και επάρκεια.

Αιτία, πέραν του παρανοϊκού θεσμικού πλαισίου που προβλέπει ότι για το ίδιο ζήτημα απαιτούνται δύο συνεδριάσεις, μια για έγκριση και την ανάληψη υποχρέωσης και μια για τη διάθεση πίστωσης, είναι και η εντύπωση ορισμένων εκ των διοικούντων, ότι τα μέλη της Επιτροπής είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα να αποκαθιστούν τα λάθη προγραμματισμού των αντιδημάρχων και των υπηρεσιών, τις οποίες οι αιρετοί επιβλέπουν.

Απόδειξη, μεταξύ άλλων, ότι η προσεχής συνεδρίαση συγκαλείται (τα 3 από τα 4 θέματα), αφενός για να «ανατραπούν» αποφάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί, αφετέρου ώστε οι ίδιες αποφάσεις να υποβληθούν εκ νέου, για να ξαναρχίσει έτσι ο κύκλος των αλλεπάλληλων προσκλήσεων.

Στην πρώτη περίπτωση ο λόγος ήταν ότι «η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός) οικ. έτους 2016 από τις υπηρεσίες του Δήμου δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως», στη δεύτερη το ότι «εκ παραδρομής δεν αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου μας».

Οπότε, πέραν όλων των άλλων ζητημάτων που δυσκολεύουν τον ουσιαστικό έλεγχο των εισηγήσεων της διοίκησης, χωρίς ουδείς να ευθύνεται, τρεχάτε δημοτικοί σύμβουλοι το πρωί της Παρασκευής να αποκαταστήσετε τις αστοχίες του διοικητικού μηχανισμού.

Το ζήτημα, βέβαια «πολυτελείας» για τους ψηφοφόρους, είναι εάν η εκάστοτε διοίκηση οφείλει να διατηρεί το επίπεδο των υπηρεσιών της υψηλό και αποτελεσματικό. Αλλά αυτά είναι μικρά γράμματα, δεν συζητούνται ούτε στις εκλογές, ούτε στο διαδίκτυο, ούτε στις βραβεύσεις των αντιδημάρχων, παρόλο που είναι κρίσιμα για τη λειτουργία ενός δήμου, όχι για να μην «ταλαιπωρούνται» οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, αλλά γιατί στο τέλος αυτή η «ταλαιπωρία» καταλήγει στον δημότη, και ως γενικότερη διαδικασία, και ως άσκοπη λειτουργική δαπάνη.


Για να επανέλθουμε έτσι στο ρητορικό ερώτημα:
Η άσκηση πολιτικής οφείλει να έχει ουσία ή θα αρκούμαστε στο «φαίνεσθαι»;Γιάννης Τσούτσιας

Δημοτικός Σύμβουλος της "Δράσης" και... ασυνεπές μέλος της Ο.Ε.Ιδού και αποσπάσματα από τις σχετικές εισηγήσεις:


Πρόσκληση για την 25η/2018 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, στις 18 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης ύψους 5.431,20 €υρώ στον Κ.Α. 10.6115.01 που αφορά στην παροχή υπηρεσίας «Διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 από ορκωτό λογιστή». Με την Α.Ο.Ε. 555/2017 εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης η οποία αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 80/2016, ως εμφαίνεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 18384/06-12-2017 βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ). Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας o Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση και έγκριση της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 5.431,20 €υρώ (δημοσιονομική δέσμευση). Στη συνέχεια, με την 32/2018 Απόφαση της Ο.Ε. διατέθηκε πίστωση ύψους 5.431,20 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6115.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για την αντιμετώπιση της δαπάνης. Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, υπεγράφη στις 14/12/2017 η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18944 σύμβαση ύψους 5.431,20€ ανάμεσα στο Δήμο και τον ανάδοχο ... κατόπιν έκδοσης της 18938/14-12-2017 Απόφασης του Δημάρχου, με την οποία ανατέθηκε στον ανάδοχο η εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας ορίσθηκε έως 31/03/2018. Η εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας δεν κατέστη εφικτή εντός του συμβατικού χρόνου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός) οικ. έτους 2016 από τις υπηρεσίες του Δήμου δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως. Συνεπώς θα πρέπει γίνει ανατροπή της εκδοθείσας Ανάληψης Υποχρέωσης στον Κ.Α. 10.6115.01 ύψους 5.431,20 €υρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 4, του π.δ. 80/2016 (Α. 145), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη. Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 5.431,20 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6115.01 για την παροχή υπηρεσίας «Διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 από ορκωτό λογιστή» -υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. - υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. – Καθορισμός και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών". Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3463/06, ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Με βάση τα ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 από ορκωτό λογιστή», κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν.3463/06. Για την υλοποίηση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως πρωτογενές αίτημα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται έως την 31η Αυγούστου 2018.

Θέμα 3ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 229/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Με την υπ’αριθμ. 229/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας περί συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) του Δήμου Βριλησσίων καθώς και η ψήφιση ποσού 24.800,00€ στον Κ.Α.00.6142.15 του προϋπολογισμού του Δήμου του Οικονομικού έτους 2018 με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας συμμόρφωσης στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων (GDPR)». Ωστόσο εκ παραδρομής δεν αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου μας. Προκειμένου να τηρηθεί πιστά η διαδικασία προτείνω να προχωρήσουμε σε ανάκληση της υπ’ αριθμ 229/2018 απόφασής μας και η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας να γίνει σε άλλη απόφασή μας αφού έχει ακολουθηθεί η απαιτούμενη διαδικασία.

Με εντολή Δημάρχου, Ο Γενικός Γραμματέας.


readers  512


Σχόλια (0)


Εισαγωγή σχολίου
Όνομα:

Σχόλιο:Τα σχόλια δημοσιεύονται άμεσα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του σχολίου. Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των σχολίων εκείνων που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, κρίνονται ως ρατσιστικά ή προσβάλλουν πρόσωπα.

Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 H Δράση στο facebook Το κανάλι μας στο YouTube
 
Ακροβάτες στο χαρτί Ακροβάτες στο χαρτί
Cine Δράση

Τελευταία θέματα

Τοιχο-διωκτικά
Θανάσης Παπακωνσταντίνου
Ποιός θα μου μιλήσει όταν θα 'χω κουραστεί απ'τα ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια ποιος θα με γνωρίσει όταν θα 'χω σκεπαστεί απ'τις ώρες που 'φτυσαν τα νευρικά ρολόγια.


Τα σχόλια σας...
Σκέψεις για την πολιτισμική ανασυγκρότηση της χώρας18/4/2019 Λ.Λ.
Σημειώσεις από το προηγούμενο σχόλιο: 1- Δες, το βιβλίο του αστροφυσικού Martin Rees: Our Final Hour: A Scientist's Warning, ή τη διάλεξή του στο διαδίκτυο όπου ρωτά αν ο 21ος αιώνας μας θα είναι ο τελευταίος. 2- Αν υπάρχει, και πάντως μετά από ένα ταξίδι διάρκειας τουλάχιστον 5-6 ετών και βέβαια με ταχύτητα γειτνιάζουσα εκείνης του φωτός, κατά τον Stephen Hawking. 3- Ο ίδιος (Stephen Hawking) στον οποίο κατά καιρούς φαίνεται πως έθεταν το ερώτημα, βλέποντας την επιταχυνόμενη καταστροφή της κατοικησιμότητας της Γης, απαντούσε κάθε φορά κατεβάζοντας το χρονικό περιθώριο, από τα 1000 ως 600 στα 100 ως 50 χρόνια, στην ουσία μηδενίζοντας τις προσδοκίες για μια βιώσιμη «διαστημική απόδραση» της ανθρωπότητας γιατί, σε τόσο λίγα χρόνια, οι φονταμενταλιστές της Προόδου ούτε μια μίζερη αποικία στον απείρως πιο αφιλόξενο Ερμή δεν προλαβαίνουν να της κατασκευάσουν.
Σκέψεις για την πολιτισμική ανασυγκρότηση της χώρας16/4/2019 Λάμπης Λαζάνης
Ναι, εξαιρετικό. Με αγάπη και πόνο ψυχής πρέπει να μιλάμε, υποβλητικά όχι επιβλητικά, όπως λέει, κι όχι μόνο προς τους νέους (θα προσέθετα) αλλά και προς τους ενήλικες που η εποχή μας τους θέλει μάλλον ανώριμους. Πάντως όταν ο πόνος μιλάει είναι πιο πειστικός, και η αιτία πιστεύω είναι η εξής: είμαστε μέλη μιας -στη συντριπτική της πλειοψηφία κι ανεξαρτήτως τόπου- σακατεμένης ανθρωπότητας ή οδεύουσας προς ανεπανόρθωτο σακάτεμα όπως και η ίδια κάνει στο οικοσύστημα του πλανήτη που την εξέθρεψε και την υποβαστάζει· η εξάντληση των πόρων, «το απόθεμα» ή «οι εφεδρείες» όπως εδώ γράφει ο Καραποστόλης αναφερόμενος στα πολιτισμικά αποθέματα κι εφεδρείες μας, αφορά εξ ίσου και τις υλικές, βιολογικές, κοινωνικές, χωροχρονικές εφεδρείες όλου του πλανήτη. "Η Γη έχει γίνει υπερβολικά μικρή για την Πρόοδο" διαπιστώνει από πλευράς του ο Βιριλιό, και πράγματι το κλειστοφοβικό άγχος, ο πυρετός που έπληττε κάποτε τους πολιορκημένους μέσα στις περίκλειστες από τείχη πόλεις τους, σήμερα δεν εξαιρεί κανέναν. Όλα δείχνουν πως η αντίστροφη μέτρηση του μηδενισμού επιταχύνεται παρά τα αναχώματα που ορθώνονται από την πολιτισμένη ανθρωπότητα. Η οικολογία γίνεται ξαφνικά εσχατολογική επιστήμη με την έννοια ότι το υποκείμενό της κινδυνεύει να εκλείψει, μαζί με το αντικείμενο της μελέτης του, μέσα σε λίγες δεκαετίες(1) δηλαδή μέσα στη διάρκεια ζωής μιας και μόνο γενιάς θνητών: Κι αυτό, εκεί που (υπό συνήθεις συνθήκες ανθρώπινης παρουσίας στη Γη, ας πούμε αυτές που ίσχυαν προ της βιομηχανικής επανάστασης) ο αναμενόμενος χρόνος ζωής του πλανήτη (της βιόσφαιράς του) θα παρέμενε της τάξης όχι δεκαετιών αλλά δισεκατομμυρίων ετών, όπως μας βεβαιώνουν σήμερα οι αστροφυσικοί, χρονικό διάστημα που χωράει μέσα του πολλά εκατομμύρια γενεές μπροστά μας... Δηλαδή, με άλλα λόγια, στη γενιά μας και σε αυτή των παιδιών μας που τώρα καταρτίζονται πέφτει το ασήκωτο βάρος να αποφασίσουμε για τις εκατομμύρια ερχόμενες γενιές, για το ΑΝ και πώς θα υπάρξουν! για το αν και προς ποιά χαρακτηριστικά θα "προγραμματιστεί" το νέο ανθρώπινο είδος που θα είναι ικανό, είτε να ενδιαιτάται σε έναν στο εξής ακατοίκητο για τους «παλαιούς ανθρώπους» πλανήτη, είτε να μεταβεί σε άλλον εκτός του ηλιακού μας συστήματος!(2) Κι αυτή την απόφαση, στο βαθμό που το πιο πάνω ερώτημα ούτε μας τίθεται ούτε βέβαια μας εκτίθεται στην παρανοϊκότητά του (3), τη λαβαίνουμε καθημερινά απαντώντας έμπρακτα "ναι σε όλα" ή "σχεδόν ναι σε σχεδόν όλα" για την τιμή των όπλων, των δικών μας υποτίθεται αλλά στην πραγματικότητα των ισχυρών, καταβάλλοντας σε θανατηφόρες δόσεις, πότε με σοβαροφάνεια πότε χαζοχαρούμενα, το αβάστακτο τίμημα της ανυπαρξίας, μέσα στη σημερινή πολιτισμική συνθήκη μας που είναι συγγενική με αυτή της πνευματικής αυτοκτονίας, όπως διαπιστώνει, σωστά κατά τη γνώμη μου, ο Καραποστόλης. Αλλά δεν είναι μοιραίο μετά την πνευματική να επέρχεται και η σωματική κατάρρευση; κατά το "μωραίνει Κύριος όν βούλεται απωλέσαι";


Δημοτικές Εκλογές 2014


ΓΠΣ Βριλησσίων 2011


Δημοτικές Εκλογές 2010


Παιδεία 2009
Καλλικράτης: απόψεις και θέματα

Η κρίση και το πρόγραμμα σταθερότητας

Το στέκι της Δράσης 

Το στέκι της «Δράσης», Πίνδου 30 & Μαραθώνος, Βριλήσσια. H δωρεάν δανειστική βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη λειτουργεί κάθε Δευτέρα 12:00-2:00μμ, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 6:00-8:00μμ.
   
© 2006 - 2019 Δράση για μια Άλλη Πόλη
Κατασκευή - επιμέλεια ιστοσελίδας: Μάκης Ετζόγλου