Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων

 
16/5/2018

Οικονομική Επιτροπή Βριλησσίων: Πάθος για συνεδριάσεις!

Μεγάλος αριθμός συνεδριάσεων, πενιχρό έργο

Περίπου 20 εβδομάδες από την αρχή της χρονιάς, ακόμη μια πρόσκληση για την 25η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, (μέσος όρος 1,25 ανά εβδομάδα), την οποία δύσκολα πλέον κάποιος εργαζόμενος είναι σε θέση να παρακολουθήσει με συνέπεια και επάρκεια.

Αιτία, πέραν του παρανοϊκού θεσμικού πλαισίου που προβλέπει ότι για το ίδιο ζήτημα απαιτούνται δύο συνεδριάσεις, μια για έγκριση και την ανάληψη υποχρέωσης και μια για τη διάθεση πίστωσης, είναι και η εντύπωση ορισμένων εκ των διοικούντων, ότι τα μέλη της Επιτροπής είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα να αποκαθιστούν τα λάθη προγραμματισμού των αντιδημάρχων και των υπηρεσιών, τις οποίες οι αιρετοί επιβλέπουν.

Απόδειξη, μεταξύ άλλων, ότι η προσεχής συνεδρίαση συγκαλείται (τα 3 από τα 4 θέματα), αφενός για να «ανατραπούν» αποφάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί, αφετέρου ώστε οι ίδιες αποφάσεις να υποβληθούν εκ νέου, για να ξαναρχίσει έτσι ο κύκλος των αλλεπάλληλων προσκλήσεων.

Στην πρώτη περίπτωση ο λόγος ήταν ότι «η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός) οικ. έτους 2016 από τις υπηρεσίες του Δήμου δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως», στη δεύτερη το ότι «εκ παραδρομής δεν αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου μας».

Οπότε, πέραν όλων των άλλων ζητημάτων που δυσκολεύουν τον ουσιαστικό έλεγχο των εισηγήσεων της διοίκησης, χωρίς ουδείς να ευθύνεται, τρεχάτε δημοτικοί σύμβουλοι το πρωί της Παρασκευής να αποκαταστήσετε τις αστοχίες του διοικητικού μηχανισμού.

Το ζήτημα, βέβαια «πολυτελείας» για τους ψηφοφόρους, είναι εάν η εκάστοτε διοίκηση οφείλει να διατηρεί το επίπεδο των υπηρεσιών της υψηλό και αποτελεσματικό. Αλλά αυτά είναι μικρά γράμματα, δεν συζητούνται ούτε στις εκλογές, ούτε στο διαδίκτυο, ούτε στις βραβεύσεις των αντιδημάρχων, παρόλο που είναι κρίσιμα για τη λειτουργία ενός δήμου, όχι για να μην «ταλαιπωρούνται» οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, αλλά γιατί στο τέλος αυτή η «ταλαιπωρία» καταλήγει στον δημότη, και ως γενικότερη διαδικασία, και ως άσκοπη λειτουργική δαπάνη.


Για να επανέλθουμε έτσι στο ρητορικό ερώτημα:
Η άσκηση πολιτικής οφείλει να έχει ουσία ή θα αρκούμαστε στο «φαίνεσθαι»;Γιάννης Τσούτσιας

Δημοτικός Σύμβουλος της "Δράσης" και... ασυνεπές μέλος της Ο.Ε.Ιδού και αποσπάσματα από τις σχετικές εισηγήσεις:


Πρόσκληση για την 25η/2018 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δ. Βερνάρδου 23, στις 18 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης ύψους 5.431,20 €υρώ στον Κ.Α. 10.6115.01 που αφορά στην παροχή υπηρεσίας «Διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 από ορκωτό λογιστή». Με την Α.Ο.Ε. 555/2017 εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης η οποία αποτέλεσε το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 80/2016, ως εμφαίνεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 18384/06-12-2017 βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ). Κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας o Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, προέβη στην έκδοση και έγκριση της προβλεπόμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 5.431,20 €υρώ (δημοσιονομική δέσμευση). Στη συνέχεια, με την 32/2018 Απόφαση της Ο.Ε. διατέθηκε πίστωση ύψους 5.431,20 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10.6115.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για την αντιμετώπιση της δαπάνης. Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, υπεγράφη στις 14/12/2017 η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18944 σύμβαση ύψους 5.431,20€ ανάμεσα στο Δήμο και τον ανάδοχο ... κατόπιν έκδοσης της 18938/14-12-2017 Απόφασης του Δημάρχου, με την οποία ανατέθηκε στον ανάδοχο η εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας ορίσθηκε έως 31/03/2018. Η εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας δεν κατέστη εφικτή εντός του συμβατικού χρόνου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός) οικ. έτους 2016 από τις υπηρεσίες του Δήμου δεν ολοκληρώθηκε εγκαίρως. Συνεπώς θα πρέπει γίνει ανατροπή της εκδοθείσας Ανάληψης Υποχρέωσης στον Κ.Α. 10.6115.01 ύψους 5.431,20 €υρώ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 4, του π.δ. 80/2016 (Α. 145), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη. Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 5.431,20 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6115.01 για την παροχή υπηρεσίας «Διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 από ορκωτό λογιστή» -υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. - υποβολή αιτήματος έκδοσης Α.Α.Υ. – Καθορισμός και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών". Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3463/06, ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Με βάση τα ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016 από ορκωτό λογιστή», κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν.3463/06. Για την υλοποίηση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως πρωτογενές αίτημα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται έως την 31η Αυγούστου 2018.

Θέμα 3ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 229/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Με την υπ’αριθμ. 229/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας περί συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) του Δήμου Βριλησσίων καθώς και η ψήφιση ποσού 24.800,00€ στον Κ.Α.00.6142.15 του προϋπολογισμού του Δήμου του Οικονομικού έτους 2018 με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας συμμόρφωσης στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων (GDPR)». Ωστόσο εκ παραδρομής δεν αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου μας. Προκειμένου να τηρηθεί πιστά η διαδικασία προτείνω να προχωρήσουμε σε ανάκληση της υπ’ αριθμ 229/2018 απόφασής μας και η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας να γίνει σε άλλη απόφασή μας αφού έχει ακολουθηθεί η απαιτούμενη διαδικασία.

Με εντολή Δημάρχου, Ο Γενικός Γραμματέας.


readers  426


Σχόλια (0)


Εισαγωγή σχολίου
Όνομα:

Σχόλιο:Τα σχόλια δημοσιεύονται άμεσα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του σχολίου. Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των σχολίων εκείνων που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, κρίνονται ως ρατσιστικά ή προσβάλλουν πρόσωπα.

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 H Δράση στο facebook Το κανάλι μας στο YouTube
 
Ακροβάτες στο χαρτί Ακροβάτες στο χαρτί
Cine Δράση

Τελευταία θέματα

Τοιχο-διωκτικά
Οδυσσέας Ελύτης
Όμορφη και παράξενη πατρίδα/ ω σαν αυτή που μου `λαχε δεν είδα / Ρίχνει να πιάσει ψάρια πιάνει φτερωτά / στήνει στην γη καράβι κήπο στα νερά/ κλαίει φιλεί το χώμα ξενιτεύεται/ μένει στους πέντε δρόμους αντρειεύεται / Όμορφη και παράξενη πατρίδα / ω σαν αυτή που μου `λαχε δεν είδα / Κάνει να πάρει πέτρα την επαρατά/ κάνει να τη σκαλίσει βγάνει θάματα / μπαίνει σ’ ένα βαρκάκι πιάνει ωκεανούς/ ξεσηκωμούς γυρεύει θέλει τύραννους.


Τα σχόλια σας...


Δημοτικές Εκλογές 2014


ΓΠΣ Βριλησσίων 2011


Δημοτικές Εκλογές 2010


Παιδεία 2009
Καλλικράτης: απόψεις και θέματα

Η κρίση και το πρόγραμμα σταθερότητας

Το στέκι της Δράσης 

Κάθε Τρίτη, από τις 20:30 μέχρι τις 22:00 το στέκι της Δράσης είναι ανοιχτό, ενώ παράλληλα, λειτουργεί και η δανειστική βιβλιοθήκη της "Δράσης"
   
© 2006 - 2019 Δράση για μια Άλλη Πόλη
Κατασκευή - επιμέλεια ιστοσελίδας: Μάκης Ετζόγλου