ΚΟΙΝΣΕΠ θα «πρακτορεύουν» τα ανακυκλώσιμά μας...

Συνεχίζεται η αποδιάρθρωση του Δήμου πίσω από την πλάτη των δημοτών

Συμφωνητικό συνεργασίας διάρκειας 12 μηνών, (ανανεούμενο για επιπλέον τρία έτη), υπέγραψε η διοίκηση Μανιατογιάννη με την ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφέλειας) ENVILAD, «με σκοπό την συνεργασία τους στον τομέα της Ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) και τη λειτουργία συστήματος πρακτόρευσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων για την επίτευξη των στόχων ΕΔΣΑ ΠΕΣΔΑ ΤΣΔΑ». (Εθνικού, Περιφερειακού και Τοπικού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων). Την πρόταση ενέκρινε η πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής σε «κατεπείγουσα» συνεδρίασή της στις 21 Δεκεμβρίου 2022. Σύμφωνα με αυτήν, «Ο ΔΗΜΟΣ υποχρεούται να εκτελεί με δικό του προσωπικό, δαπάνες και ευθύνη:τις εργασίες αποκομιδής και συλλογής (σε χωριστά ρεύματα), των δημοτικών αποβλήτων • τις εργασίες καταγραφής της επίδοσης στην ανακύκλωση που εμφανίζουν οι χρήστες • τις εργασίες μεταφοράς των διαχωρισμένων απορριμμάτων στο Κέντρο Ανακύκλωσης». Και ενώ ο Δήμος θα κάνει όλη τη δουλειά, η ΚΟΙΝΣΕΠ υποχρεούται μόνο για την «κατάλληλη και αποδοτική πρακτόρευση των απορριμμάτων του», αναλαμβάνοντας την υποχρέωση «να καταβάλλει στο Δήμο προμήθεια ύψους 30% επί της αξίας πώλησης του υλικού... ως «παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης για την περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων διακριτής συλλογής και τη στοχευμένη εφαρμογή του Προγράμματος...» ! Ωραία συμφωνία! Με άλλα λόγια, ο Δήμος Βριλησσίων, θα συλλέγει, θα διαχωρίζει, θα καταγράφει και θα μεταφέρει τα ανακυκλώσιμά του όπου του υποδειχθεί, με δικό του προσωπικό, με δικές του δαπάνες και με δική του ευθύνη και η ΚΟΙΝΣΕΠ θα τα διαπραγματεύεται και θα τα πουλάει για λογαριασμό του, επιστρέφοντάς του το 30% των εισπράξεων όχι ως ποσό, αλλά με την μορφή παροχής υπηρεσιών ευαισθητοποίησης των δημοτών! Και αυτό, παρά το ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει*, (σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται οι διοικούντες), ότι οι ΟΤΑ μπορούν, είτε να συνεργαστούν με φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας, είτε να αναλάβουν οι ίδιοι τη διαχείριση των απορριμμάτων τους (και την πώληση των ανακυκλώσιμων), η δημοτική αρχή των Βριλησσίων επέλεξε το πρώτο, με μια σύμβαση καταφανώς ανισοβαρή σε βάρος του Δήμου. Και η αποδιάρθρωση, από «προοδευτικές» και μη διοικήσεις, συνεχίζεται, πότε με απευθείας αναθέσεις προς «συνεργάτες», (λογιστικές υπηρεσίες, μελέτες κλπ), πότε με ΜΚΟ (όπως στον ΟΚΠΑ), πότε, όπως τώρα, με ΚΟΙΝΣΕΠ στην Υπηρεσία Καθαριότητας, με στόχο έναν Δήμο – κέλυφος αδειανό, του οποίου κάποιοι τρίτοι θα «πρακτορεύουν» τις δραστηριότητές του, πάντα ερήμην των δημοτών, τώρα και των δημοτικών συμβούλων! Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων Δράση για μια Άλλη Πόλη * ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχ.Α’ 170/08.11.2017, Ν4496/2017, άρθρο 8: «5. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών από τα ΣΣΕΔ καταρτίζονται εξαετείς συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ: α) των φορέων ΣΣΕΔ και των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, β) των φορέων ΣΣΕΔ και των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016, εφόσον οι τελευταίοι προβλέπονται στα ΤΣΔΑ ή υπάρχει σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη σύμβαση καθορίζονται ιδίως: αα) τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης που περιλαμβάνουν ιδίως τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, τις οποίες αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη, τους ποσοτικούς στόχους, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και τις προδιαγραφές των ανακτώμενων υλικών, ββ) το πλαίσιο, οι όροι και τα κριτήρια υπολογισμού του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από το φορέα ΣΣΕΔ στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και στους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Το αντάλλαγμα συνίσταται στην παροχή εξοπλισμού ή και χρηματικού ανταλλάγματος. Το χρηματικό αντάλλαγμα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος της συνολικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών, στο οποίο συνυπολογίζεται η μείωση των δαπανών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού λόγω της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών...».

ΣΧΕΤΙΚΑ: Δημοτικό Συμβούλιο
ΣΧΟΛΙΑ
Πείτε μας τη γνώμη σας
Τα σχόλια δημοσιεύονται άμεσα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του σχολίου. Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των σχολίων εκείνων που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, κρίνονται ως ρατσιστικά ή προσβάλλουν πρόσωπα.
Τοιχο-διωκτικά

Ή θα περπατήσουμε στον ουρανό ή κάντε μας τη χάρη. Δεν έχουμε ανάγκη από μικρές ζωές.

Κώστας Μόντης.
Ημερολόγιο Δράσεων και Εκδηλώσεων

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες Δράσεις για τις επόμενες ημέρες...

Newsletter